Vanwege de toegenomen populariteit en vraag worden bestellingen binnen 7 dagen verzonden.

Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

Office Mótif Collections hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en andere wettelijke vereisten. Elke verwijzing naar de Privacywet in deze privacyverklaring is een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Via deze privacyverklaring wil Office Mótif Collections uw aandacht vestigen op de eventuele verwerking van dergelijke gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking door Office Mótif Collections.

Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd en aangepast. Het is uw verantwoordelijkheid om dit document regelmatig te raadplegen. Eventuele substantiële wijzigingen worden altijd duidelijk gecommuniceerd op het platform van Office Mótif Collections.

 

2. Wie verwerkt persoonsgegevens?

De website www.officemotif.com is een initiatief van :

Prestige Carpets BV (hierna: “Office Mótif Collections”)

 • Klein Frankrijk 14
 • 9600 Ronse
 • België
 • VAT number: BE 0437.520.775
 • E-mail: mats@officemotif.com
 • Telefoon: +32 55 31 95 97

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Office Mótif Collections verbindt zich ertoe enkel die gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen door Office Mótif Collections worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens
 • Belang

 

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

Office Mótif Collections verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Hoe meer u gebruik maakt van de website en onze online diensten, hoe meer persoonsgegevens u verzamelt.

De verwerking van gegevens is essentieel voor de werking van de website en gerelateerde diensten. De verwerking vindt uitsluitend plaats voor de volgende welomschreven doeleinden:

 • Om een algemene en gepersonaliseerde dienst aan te bieden en te verbeteren; in het bijzonder om informatie, nieuwsbrieven, sms'jes en aanbiedingen te verstrekken die nuttig en/of noodzakelijk voor u zijn, om meningen van gebruikers te verkrijgen en te verwerken en om bijstand te verlenen.
 • Om de geleverde producten aan te bieden en te verbeteren; gepersonaliseerde en specifieke producten op basis van de verstrekte informatie en gegevens.
 • Opsporing van en bescherming tegen fraude, fouten en/of crimineel gedrag.
 • Voor marketingdoeleinden

Wanneer u de website van Office Mótif Collections bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn : IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, tijdstip en dag van consultatie, bezochte pagina's. Wanneer u de website van Office Mótif Collections bezoekt, gaat u akkoord met het verzamelen van gegevens voor statistische doeleinden zoals hierboven beschreven.

De gebruiker verstrekt altijd persoonsgegevens aan Office Mótif Collections en kan zo een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of kennelijk onjuist zijn, behoudt Office Mótif Collections zich het recht voor bepaalde geplande acties tijdelijk of definitief uit te stellen.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor intern gebruik binnen Office Mótif Collections.

Wij kunnen u dan ook verzekeren dat persoonsgegevens niet worden verkocht, doorgegeven of bekendgemaakt aan derden die aan ons gelieerd zijn. Office Mótif Collections heeft alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen.

 

5. SMS Marketing - Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

5.1.  Toestemming om SMS berichten te ontvangen: Door uw mobiele telefoonnummer aan Mótif Mats door te geven, stemt u ermee in dat wij u tekstberichten (SMS) naar dat telefoonnummer kunnen sturen. SMS-berichten zullen worden gebruikt voor doeleinden zoals het bevestigen van boekingen, het verstrekken van updates of informatie met betrekking tot onze diensten en het verzenden van herinneringen of waarschuwingen.

5.2.  Frequentie van berichten: De frequentie van SMS berichten kan variëren. We streven ernaar om SMS-berichten te beperken tot essentiële kennisgevingen.

5.3.  Standaardtarieven voor berichten en gegevens kunnen van toepassing zijn: Afhankelijk van je abonnement bij je mobiele provider, kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het ontvangen van sms-berichten. Mótif Mats is niet verantwoordelijk voor kosten in verband met sms-berichten, die mogelijk door uw provider in rekening worden gebracht.

5.4.  Afmelden: Je kunt je op elk moment afmelden voor het ontvangen van SMS-berichten van Mótif Mats door “STOP” te antwoorden op een bericht van ons. Na afmelding ontvangt u geen SMS-berichten meer van ons, maar kunt u nog wel essentiële servicegerelateerde meldingen ontvangen, zoals wettelijk is toegestaan.

5.5.  Privacy: Wij respecteren uw privacy. Uw telefoonnummer zal uitsluitend worden gebruikt voor de hier beschreven doeleinden en zal niet worden gedeeld met derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

6. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen “cookies” op je harde schijf worden geplaatst om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om je bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden.

Om beter te begrijpen hoe wij cookies gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u naar ons gedeelte over cookies.

Als u de website van Office Mótif Collections wilt bezoeken, raden wij u aan cookies in te schakelen. U kunt ook informatie vinden over het uitschakelen van cookies in onze sectie over cookies.

 

7. Wat zijn mijn rechten?

7.1.  Garantie van rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Office Mótif Collections behandelt uw persoonsgegevens altijd eerlijk en rechtmatig. Dit omvat de volgende garanties:

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de in deze privacyverklaring beschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover ze toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven en gerechtvaardigde doelen te bereiken.

De nodige technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om het risico van ongeoorloofde toegang tot of verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. In het geval van een inbraak in zijn computersystemen zal Office Mótif Collections onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

7.2.  Recht op inzage / correctie / verwijdering van uw persoonsgegevens


Na bewijs van uw identiteit als gebruiker, hebt u het recht om van Office Mótif Collections de beslissing te verkrijgen om uw persoonsgegevens al dan niet te verwerken. Wanneer Office Mótif Collections uw gegevens verwerkt, hebt u ook het recht op toegang tot de verzamelde persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op inzage, zal Office Mótif Collections dit doen binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Het verzoek wordt gedaan per aangetekende post of door een e-mail te sturen naar mats@officemotif.com.

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen altijd worden gecorrigeerd. Het is aan de Gebruiker om onjuistheden en tekortkomingen in eerste instantie zelf te corrigeren. U kunt uw recht op correctie uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Office Mótif Collections. Office Mótif Collections zal binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvullende verklaring hieraan voldoen.

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging door ons te laten verwijderen. U kunt dit recht op verwijdering van uw persoonsgegevens alleen uitoefenen in de volgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld op basis van de verkregen toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • Wanneer de verwerking wordt betwist en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn; * Wanneer de verwerking wordt betwist en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn;
 • Wanneer persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

Office Mótif Collections beoordeelt of er sprake is van een van bovenstaande gevallen.

 

7.3.  Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Office Mótif Collections nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren in geval van een geschil;
 • Wanneer de verwerking van de gegevens onwettig is en de gebruiker verzoekt om een beperking van de verwerking in plaats van verwijdering van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Office Mótif Collections de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft voor juridische procedures;
 • Gedurende de periode die Office Mótif Collections nodig heeft om te beoordelen of de gronden voor verwijdering van de persoonsgegevens aanwezig zijn.

De gebruiker heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Office Mótif Collections zal dan stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij M + A Matting Europe legitieme en overtuigende redenen kan aanvoeren voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker om bezwaar te maken.

Indien de gebruiker deze rechten wenst uit te oefenen, zal Office Mótif Collections dit doen binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Het verzoek wordt gedaan per aangetekende post of door een e-mail te sturen naar 
mats@officemotif.com

 

7.4.  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht om de aan Office Mótif Collections verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op de van de gebruiker verkregen toestemming.

Indien de gebruiker dit recht wenst uit te oefenen, zal Office Mótif Collections dit doen binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Het verzoek wordt gedaan per aangetekende post of door een e-mail te sturen naar mats@officemotif.com

 

7.5.  Recht om mijn toestemming in te trekken / recht om een klacht in te dienen

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming tot intrekking. De gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Office Mótif Collections bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien de gebruiker dit recht wenst uit te oefenen, zal Office Mótif Collections dit doen binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Het verzoek wordt per aangetekende brief of per e-mail gericht aan
mats@officemotif.com